Credits

Contents and text
Eolpop, SL
Apartat de Correus 10095
Tel 932420157
08080-Barcelona (Barcelona)
eolpop_slenergiasostenible.org.
www.viuredelaire.cat

Web design and development
Aladetres - Web Solutions
C/ Clos, 42 3r
Tel 938 052 678
08700 Igualada (Bcn)
info@aladetres.com
www.aladetres.com


April 2012

 

Live on Air - Popular wind power Apartat de Correus 10095 · 08080 Barcelona · T. 932420157